تعيين مفهوم محوري (هدف غائي)

 

1.     اشنايي فراگيران  با مفهوم اسراف وصرفه جويي

2.     اشنايي فراگيران به رعايت صرفه جويي وفوايد آن در زندگي

3.     اشنايي فراگيران با راههاي  صرفه جويي در زندگي

4.     اشنايي با مفهوم امر به معروف ونهي از منكر


تنظيم هدفهاي جزيي(اهداف عملكردي )

دانستني ها (حيطه ي شناختي ) فراگير بتواند :

1.     فوايد صرفه جويي در زندگي را بداند.

2.     بتواند موارد اسراف درزندگي را بيان كند .

3.     استفاده ي صحيح از نعمت هاي خدا را بياموزد.

4.     مفهوم اسراف وصرفه جويي را تشخيص دهد .

5.     نمونه هايي از اسرا ف وصرفه جويي را در زندگي روز مره خود نشان دهد .

6.     از ميان موارد گوناگون  مصاديق اسراف را شناسايي كند  .

7.     نتايج  وعواقب اسراف در زندگي را بيان كند .

8.     از كمترين امكانات بيشترين استفاده را نماييد .

9.     ازو قت خود استفاده ي بهينه نماييد .

مفهوم امر به معروف ونهي از منكر را بيان كند


نگرش(عاطفي)

1.     به استفاده صحيح از نعمتهاي خدا  علا قه نشان دهد .

2.     به اهميت صرفه جويي در زندگي پي ببرد .

3.     نسبت به رعايت صرفه جويي علاقه نشان دهد.

4.     احساس خود را در هنگام اسراف د ر رفتار خود وديگران نشان دهد .

5.     براي صرفه جويي در وقت وكارهاي خود تصميم گيري كند .

6.     از رعايت صرفه جويي وعدم اسراف احساس خوشحالي كند .


مهارتي (رواني " حركتي) 

فراگيران:

 

1.      موارد اسراف وصرفه جويي را بصورت نمايش اجرا نمايند .

2.     خاطره يا قصه اي مربوط به درس را مي نويسند .

3.     نمونه هايي از مصرف صحيح در خانه ومدرسه را بصورت جدولي مي نويسد .

4.     چند حديث وضرب المثل در باره ي درس مي نويسد .

5.     از وسايل دور ريختني  كاردستي درست ميكند .

6.     مطالب مربوط به كتاب كار را بصورت گروهي وانفرادي مي نويسد.

7.     در مورد آثار اسراف وصرفه جويي تحقيق ميكند .


" محورهاي يادگيري "

 

ديني :اشاره به فرموده ي خدا در قران  (اسراف نكنيد .....)واحاديث  وروايات

بهداشتي :رعايت اسراف وصرفه جويي باعث تميزي وپاكيزگي مي شود .

اخلاقي :به رعايت صرفه جويي در زندگي علاقه مند ميشود  واز اسراف كردن دوري ميكند .

اجتماعي :به رعايت صرفه جويي در زندگي ديگران توجه ميكند وبه بي نظمي عكس العمل نشان مي دهد .

هنري :اجراي نمايش" درست كردن كاردستي با وسايل دورريختني " رنگ آميزي


7هوش گاردنر "

هوش لفظي زباني : قرائت متن درس – ذكر مواردي در مورد اسراف وصرفه جويي – چگونگي تذكر دادن به ديگران .

هوش درون فردي :تمايل به نظم وترتيب در كارها و زندگي

هوش برون فردي :نشان دادن عكس العمل به بي نظمي ديگران وانتقاد از انها

وزن موسيقيايي : خواندن شعر در مورد اسراف با وزن  وريتم مخصوص

بدني حركتي : اجراي نمايش مربوط درس  

تجسمي فضايي :تعريف يك قصه ي تخيلي  در مورد اسراف و صرفه جويي


"مدل كلاسي :  با توجه به موضوع درس بصورت u مي نشينند


روش تدريس : نمايشي " پرسش وپاسخ " قصه گويي " مقايسه اي " همياري( طرح تدريس اعضاي گروه)


وسايل آموزشي : كتاب درسي وكتاب كار – مقداري ميوه – دفتر – كاغذ باطله –تصاوير مربوط به درس وسايل مربوط به نمايش – پازل احاديث


راهبردهاي آموزشي :سلام و احوال پرسي – توجه به وضعيت جسمي و روحي رواني فراگيران –نصب تصاوير –اجراي قصه گويي و نمايش براي ايجاد انگيزه – ارائه ي سوالاتي پيش سازمان دهنده – سوالاتي از درس گذشته  ودرس جديد


الف : ( روشن ساختن منظورهاي درس

گام اول : در اين قسمت از فراگيران ميخواهيم تا عنواني كه در تخته سياه نوشته است  همرا ه با داستاني كه گفته شد دقت كرده وخوب فكر كنند (به انان فرصت مي دهيم )سپس عنوان درس (اسراف !- چه چيزي ؟ چگونه ؟ چرا؟) وهدف از درس (رعايت صرفه جويي – دوري از اسراف – به چه كارهايي اسراف گفته مي شود "بيان كنيم . با اشاره به موضوع درس و مطالب  كتاب درسي "توضيحاتي داده ميشود .


 ب : ارائه ي سازمان دهنده :

با توجه به عنوان درس وعنايت به هدف درس ( اسراف  نكردن وعواقب اسراف" رعايت صرفه جويي در زندگي )مي باشد  . با توجه به ارتباط مستقيم درس به زندگي روزمره وتجربيات قبلي  فراگيران چه در درس قبل ( ايجاد نمايشگاه و جشن غدير) وكتاب هاي درسي امسال وسالهاي قبل " مفهوم كلي تري از اسراف بعنوان

پيش سازمان دهنده گ مطالبي را مطرح ميكنيم .


ج: برانگيختن آگاهي فراگيران از دانش مربوط :

بچه ها شما  تابحال در چه چيز هايي  اسراف كرده ايد ؟  در چه موارد ي صرفه جويي كرده ايد ؟

خاطره اي در اين مورد داريد ؟ به نظر شما عواقب اسراف و نتايج صرفه جويي  در زندگي چيست ؟

به نظر شما در وقت هم مي توان اسراف كرد ؟  اگر يكي اسراف كرد وظيفه ي ما چيست ؟


" گام دوم

ارائه ي مطالب  يا وظيفه ي مورد نظر :

 

 از دانش اموزان  ميخواهيم  متوني اماده شده را كه قبلا براي مطالعه  طبق شماره گذاري  در اختيار انان قرار داده بوديم را يك بار ديگر مطالعه نمايند  سپس براي هم شماره هاي خود در گروهاي ديگر تدريس نمايند  بعد همان مطالب را در گروه اوليه ( غير هم شماره ها ) توضيح دهند .(طرح تدريس اعضاي گروه)  سپس از انان ميخواهيم كه اگر موافق باشيد  اول همان متن  را بصورت نمايشي ( پانتوميم ) اجرا نماييم .

 

پس از اجراي هر قسمت از " نمايش"  از نماينده ي هر گروه  كه ان نمايش مربوط به  متن آن گروه است  را بطور خلاصه براي دوستان خود توضيح دهند . ( ديگر دانش اموزان حق هرگونه سوال و انتقاد را دارند.)

دراين قسمت با توجه به پرسش وپاسخ در مورد نمايش و متون داستاني " به نتايج بد ان اشاره مي كنيم .

 

سپس به كتاب درسي مراجعه كرده ومطالب ان را اشاره ميكنيم  وپس از روان خواني  توسط دانش اموزان

سوالات مربوط به كتاب را بصورت انفرادي وگروهي از انان مي پرسيم .

 (سوالات قسمت انتهايي درس  و متن درس )  تا در پايان به معناي ومفهوم  اصلي مفاهيم درس ( اسراف : يعني بيهوده و بي هدف مصرف كردن  " صرفه جويي يعني  درست وبه اندازه مصرف كردن وامر به معروف ونهي از منكر بعنوان يك وظيفه ي انساني  ) دست يابيم .


 ─ ارتباط سازماني مطلب با پيش سازمان دهنده :

پس بچه ها رعايت صرفه جويي  در زندگي باعث استفاده ي صحيح از نعمت هاي خداوند و اثرات و نتايج خوب ان در زندگي روزمره است .اسراف كردن عواقب ونتايج بدي در زندگي وجامعه دارد  و ما بعنوان يك فرد در جامعه  براي رسيدن به استقلال وخودكفايي و استفاده ي درست از وقت خود وظيفه داريم صرفه جويي نموده  وبعنوان يك فرد مسلمان وظيفه داريم به اناني كه اسراف مي كنند بصورت دوستانه تذكر داده واز نتايج بد ان اگاه نماييم . تا شايد انها هم به عواقب بد ان فكر كرده ورعايت نمايند . همچنين ياد گرفتيم وقت وزمان  هميشه در حال گذر است وبرگشتي در كار نيست  پس بايد درست استفاده نماييم و  براي اين  كار بايد برنامه داشته باشيم .


براي حصول از اطمينان ازاينكه شاگردان پيش سازمان دهنده را درك كرده اند وميتوانند انرا به مطالب بعدي ربط دهند .1:هنگام تدريس در زمانهاي مناسب پيش سازمان دهنده را بازگو ميكنيم .

2:در هنگام پيش سازمان دهنده يك مكث كرده تا شاگردان مطالب كلي را بعنوان پيوند دهنده ي مطالب

پيشين ومطالب جديد تشخيص دهند .

چون در گام اول ودوم شاگرد به فعاليت ذهني ودروني خود مشغول است لازم است معلم درموقع سوال كردن

از دانش اموزان فرصت هاي انتظار 1و2رعايت نمايد . استفا ده از سوالهاي هدايت شده مهم است

"گام سوم " تحكيم سازمان شناخت"

── بررسي مجدد موضوع از جنبه هاي ديگر.:

 

از دانش اموزان ميخواهيم تا مثالهاي ديگري ذكر كنند تا نشانگر اسراف كردن ورعايت صرفه جويي و نتايج ان درزندگي وچگونگي رعايت صرفه جويي . بعنوان مثال:صرفه جويي دراب" برق " گاز" مواد غذايي و...

سپس نكات مهم واصلي درس (فوايد ونتايج صرفه جويي – عواقب اسراف واينكه ياد بگيريم كه (صرفه جويي

كم مصرف كردن نيست درست وبه اندازه مصرف كردن است )" را بصورت خلاصه جمع بندي مي كنيم .


─── بهبود فعاليتهاي ياد گيري درس در كلاس .

از دانش اموزان مي خواهيم كه خاطرات و نظرات خودرا در مورد اسراف وصرفه جويي بيان كنند .

شعرها وداستانها و فيلم هايي كه در اين مورد از تلويز يون ديده اند را بيان نمايند ويا شعري در مورد اسراف ورعايت صرفه جويي مي دانند در كلاس بخوانند .


▬ مطرح شدن انتقاد هاي دانش اموزان به محتواي درس  "

از دانش اموزان سوالاتي در مورد درس (كارهاي سميرا و وحيد واما رضا (ع) ) مي پرسيم .

مثال : ايا به نظر شما  سميرا كار خوبي انجام داده بود ؟ در مورد كارهاي وحيد چه نظري داريد ؟

ايا واقعا وقت با ارزش تر از طلا است ؟ وسوالا تي كه از طرف دانش اموزان پرسيده ميشود


▬ واضح وروشن كردن موضوع :

در اين قسمت  به ايات قران واحاد يثي در مورد موضوع درس اشاره مي كنيم . از دانش اموزان مي خواهيم پازل  ايا ت واحاديث را از پاكت ها بيرون آورده وروي يك كاغذ بچسبانيد تا جملاتي كه گفته ايم كامل كنند

خواندن ايات وروايات وجملات مهم درس در اول (مفهوم كلي )

پيداكردن كلمات وجمله ها در داخل پاكت ها ( جزئي )

 كاربرد درس در زندگي وجامعه:سپس با توجه به مطالبي كه گفتيم مجددا " هدف درس را كه رعايت ونتايج خوب  صرفه جويي و عواقب بد اسراف  در زندگي اشاره مي كنيم و از انان ميخواهيم كه از وقت به عنوان گران بها ترين چيز در زندگي " باداشتن يك برنامه ي درست " استفاده ي بهينه نماييم " كه اثار ان را در زندگي مشاهده خواهيد كرد .در پايان ميخواهيم تكاليف مربوط به كتاب كار را  با رهنمايي معلم بصورت گروهي و انفرادي  انجام دهند .


مكمل"جواب دادن به پرسش هايي  بصورت گروهي" مانند :تفاوت اسراف با صرفه جويي با ذكرمثال


به چه كار هايي اسراف در وقت گفته مي شود؟

چند نمونه از عوامل اسراف در مدر سه را بنوسيد "

چگوته مي توان در مصرف گاز واب وبرق صرفه جويي كرد ؟

چند مورد از فوايد صرفه جويي را بيان كنند ؟

 با كاغذ هاي باطله در مدرسه و كلاس كاردستي بسازند .احاديث و ايات قراني را با خط خوش نوشته ودرسالن مدرسه بچسبانيد  

چند جمله ي مناسب در مورد اسراف وصرفه جويي بنويسند .و...........


فوق برنامه : از دانش اموزان ميخواهيم كه با وسايل دو ريختني كاردستي بسازند "(فعاليت هاي خلاقانه دانش اموزان )

دفتر ياد داشتي تهيه كنند و موارد زير را در ان ذكر كنند .

1.     كارهايي در خانه ومدرسه كه باعث اسراف وصرفه جويي شده است .

2.      شماره ي كنتورها ي برق  و اب خود بمدت يك هفته هر روز ياد داشت نموده وپس از مقايسه علت اسراف وصرفه جويي را بنويسيد .

3.     براي صرفه جويي در وقت براي خودتان يك برنامه ي روزانه تهيه نماييد.

4.     به چه كساني در رعيت صرفه جويي تذكر داده ايد ؟ چگونه ؟ نتايج ان چه بوده است

5.     عواملي كه باعث اسراف در انرژي ووقت ميشود را پيدا كنيد  . راههاي مقابله با ان را بنويسيد

6.     جملاتي از بزرگان و ايات قران و ضرب المثل هايي در مورد درس پيدا كنيد و به مدرسه بياوريد

7.     در مورد اثار بد اسراف ونتايج خوب صرفه جويي تحقيق نماييد

8.     مسابقه ي انشا نويسي و مقاله نويسي در مورد موضوع درس  و...

ارزشيابي بصورت چك ليستي كه تهيه شده است  انجام مي گيرد.

تنظيم و تهيه :سميعي  " اموزگار پنجم ابتدايي"

 

مهم آن است كه از انچه داريم بعنوان نعمت بي كران خداوند  درست و به اندازه استفاده نماييم.

 


موضوعات مرتبط: طراحی و سناریوی آموزشی "طرح درس

تاريخ : چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۸ | 18:11 | نویسنده : سمیعی رومدشتی" |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.